Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden“) regelen het gebruik van de betalingsinitiatiediensten en de accountinformatiediensten die ibanXS beschikbaar stelt (de “ibanXS Diensten“) aan ibanXS-Gebruikers via de diensten van een derde serviceprovider (TPP).

Wanneer u de ibanXS Diensten gebruikt of ons laat weten dat u van plan bent de Diensten te gebruiken door u te registreren, een aanvraag in te dienen of op een andere manier deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, sluit u naast de overeenkomst die u heeft met deze derde serviceprovider ook een ibanXS Gebruikersovereenkomst (“ibanXS Gebruikersovereenkomst“) met ibanXS af. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op een dergelijke ibanXS-Gebruikersovereenkomst.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en neem bij vragen contact op met ibanXS, en voor persoonlijk contact: Contact.

1.

Enkele formaliteiten

1.1

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt de ibanXS Gebruiker soms aangeduid als “u”. Tenzij u de ibanXS Diensten gebruikt als privépersoon en niet als of namens een rechtspersoon, wordt in dat geval met “u” bedoeld de natuurlijke persoon die:

(a)

Naar behoren gemachtigd is om de ibanXS-Gebruiker te vertegenwoordigen voor het aangaan van een bindende ibanXS Gebruikersovereenkomst (“Wettelijk vertegenwoordiger“); of

(b)

Een vertegenwoordiger van de ibanXS Gebruiker die bevoegd is om de ibanXS Diensten namens de ibanXS Gebruiker te gebruiken (“Geautoriseerde Gebruiker“).

1.2

Op het moment van registratie of aanvraag kan ibanXS niet vaststellen dat de persoon die zich registreert of een aanvraag indient voor de ibanXS Diensten (u) de Wettelijk Vertegenwoordiger is van de ibanXS-Gebruiker. Daarom garandeert u door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden, en ibanXS mag op deze garantie vertrouwen, dat deze persoon (u) naar behoren bevoegd is om de ibanXS Gebruiker te vertegenwoordigen.

1.3

Als ibanXS naderhand vaststelt dat u niet de Wettelijk Vertegenwoordiger van de ibanXS Gebruiker was en ibanXS geen goedkeuring van de daadwerkelijke Wettelijke Vertegenwoordiger van de ibanXS Gebruiker kan verkrijgen voor het afsluiten van de ibanXS Gebruikersovereenkomst, heeft ibanXS onverwijld de mogelijkheid om de ibanXS Gebruiker te blokkeren van het gebruik van de ibanXS Diensten of de ibanXS Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

1.4

Als u de ibanXS Diensten als privépersoon gebruikt, dan mogen wij ervan uitgaan dat u meerderjarig bent of toestemming heeft van uw ouders of voogd, gezien uw overeenkomst met de TPP

2.

Kennismaking met ibanXS

2.1

De ibanXS Diensten zijn betaling initiatie diensten (“ibanXS PIS“) en account informatie diensten (“ibanXS AIS“). Dit zijn betalingsdiensten zoals gedefinieerd in de Richtlijn Betalingsdiensten (ook bekend als PSD2) (“Betalingsdiensten“). ibanXS is een gelicentieerde betalingsinstelling die bevoegd is om deze betalingsdiensten te leveren. Betalingsinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten zijn de Betalingsdiensten genoemd onder nummers 7 en 8 van Bijlage 1 van PSD2.

2.2

Hieronder vindt u meer informatie over ibanXS:

Bedrijfsnaam:

iban-XS B.V.
een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 74638858

Adres:

Leidseweg 49
2252 LA Voorschoten
Nederland

Registratie nummer bij De Nederlandse Bank / Europese Bank Autoriteit :

R163657

Meer informatie over ibanXS’s toestemming om als betaalinstelling PIS en AIS aan te bieden vindt u hier:

3.

ibanXS en de TTP

3.1

U bent een gebruiker van de diensten van de TPP. Hierna wordt naar de TPP verwezen als de “ibanXS Partner” en naar de diensten die de TPP levert als “Partner Services“. De TPP is een van de partijen aan wie ibanXS het recht heeft verleend om de gebruikers van de partner in staat te stellen betalingen te initiëren vanuit de technische omgeving van de Partnerdiensten of om hun bankrekeninggegevens te integreren voor gebruik in de Partnerdiensten. Wanneer dat de opzet is, zijn dezelfde Gebruikersvoorwaarden van toepassing.

3.2

Het is belangrijk om te weten dat de ibanXS Partner niet zelf de diensten op het gebied van betalingsinitiatie of accountinformatie aanbiedt. Deze diensten worden geleverd door ibanXS, aangezien ibanXS hiertoe gemachtigd is door De Nederlandsche Bank en beschikt over de juiste licenties. De Partner Services zijn louter diensten met een financiële component, het kunnen Betaaldiensten zijn, maar aangezien de ibanXS Partner niet bevoegd is om zelf betaalinitiatiediensten of   accountinformatiediensten te leveren, zijn de Partner Services niet de specifieke vorm van Betaaldiensten van ibanXS. De ibanXS Gebruikersovereenkomst komt derhalve tot stand tussen ibanXS en u als ibanXS Gebruiker.

3.3

Alleen als de gebruiker van de Partner Diensten te kennen geeft gebruik te willen gaan maken van de ibanXS Diensten, en als de gebruiker van de Partner Diensten wordt geaccepteerd als een partij waarmee ibanXS bereid is een zakelijke relatie aan te gaan (zoals verder uitgelegd in artikel 4), worden gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de ibanXS Diensten door de ibanXS Gebruiker – beveiligd – uitgewisseld tussen de systemen van ibanXS en de ibanXS Partner.

3.4

ibanXS brengt de ibanXS Partner kosten in rekening voor het gebruik van de ibanXS Gebruiker van de ibanXS Diensten. De ibanXS Gebruiker zal geen directe facturen van ibanXS ontvangen wanneer betalingen zijn geïnitieerd of accountinformatie is verkregen en gebruikt via de Partner Diensten. De facturen die de ibanXS Gebruiker zal ontvangen zijn afkomstig van en verschuldigd aan de ibanXS Partner.

4.

Klantenonderzoek

4.1

De levering van de ibanXS Diensten is afhankelijk van het feit of ibanXS de ibanXS Gebruiker accepteert als een partij om een zakelijke relatie mee aan te gaan en te onderhouden. Van tijd tot tijd kan ibanXS – of de ibanXS Partner die in opdracht en voor rekening van ibanXS handelt – de ibanXS Gebruiker verzoeken of de mogelijkheid bieden om informatie en documentatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering door ibanXS van klantenonderzoek (Klant Gegevens). De ibanXS Gebruiker zal dergelijke Klant Gegevens waar ibanXS om vraagt onverwijld overleggen en garandeert dat deze waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn. De ibanXS Gebruiker zal ibanXS op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in eerder verstrekte Klant Gegevens.

4.2

Belangrijke opmerking: een ibanXS gebruiker die een Politically Exposed Person (“PEP”) is, krijgt speciale aandacht in het proces van klantenonderzoek. Tenzij een ibanXS Gebruiker ibanXS ervan op de hoogte stelt dat hij in feite een PEP is, is het gebruik door de ibanXS Gebruiker van de ibanXS Diensten onderhevig aan de hieronder genoemde verklaring van garantie. Voor informatie over het woord PEP en om te bepalen of u een PEP bent, wordt verwezen naar www.ibanXS.eu

“Ik, Wettelijk Vertegenwoordiger van de ibanXS Gebruiker, ben geen Political Exposed Person (PEP) zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen (2020). “

4.3

Indien de ibanXS Gebruiker een PEP is bij het kenbaar maken van zijn voornemen om de ibanXS Diensten te gebruiken of indien de ibanXS Gebruiker een PEP wordt tijdens zijn gebruik van de ibanXS Diensten zal de ibanXS Gebruiker ibanXS hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via www.ibanxs.eu.

4.4

Bovendien, als ibanXS om andere informatie vraagt in het licht van de levering van de ibanXS Diensten of op een andere manier de medewerking van de ibanXS Gebruiker vereist voor identificatie, verificatie of onderzoek, zal de ibanXS Gebruiker doen wat gevraagd wordt binnen de opgedragen tijdlijnen.

4.5

Als ibanXS erachter komt of vermoedt dat de verstrekte informatie op een of andere manier niet correct, onvolledig of onwaarachtig is, kan ibanXS naar eigen goeddunken besluiten om de levering van de ibanXS Diensten aan de ibanXS Gebruiker te blokkeren en de ibanXS Gebruikersovereenkomst te beëindigen en zelfs toekomstig gebruik van de ibanXS Diensten te ontzeggen. Hetzelfde geldt wanneer de ibanXS Gebruiker weigert mee te werken.

5.

Uitdrukkelijke toestemming tot gebruik

5.1

De basis voor het gebruik van de ibanXS Diensten is dat ibanXS toegang heeft tot debetaalrekening van de ibanXS Gebruiker. Die betaalrekening moet een rekening zijn die op naam van de ibanXS Gebruiker is geopend en wordt aangehouden bij een Account Servicing Payment Services Provider (ASPSP/bank), waartoe de ibanXS Gebruiker via het internet toegang heeft (“Betaalrekening“). Voor het gebruik van de betaalrekening is een overeenkomst van kracht tussen de ibanXS Gebruiker en deze ASPSP/bank. ibanXS kan en mag deze toegang alleen verkrijgen als de ibanXS Gebruiker ibanXS uitdrukkelijk toestemming geeft om deze toegang te verkrijgen en alleen met het doel om de ibanXS Diensten te verlenen, vandaar dat ibanXS de ibanXS Diensten alleen kan verlenen met betrekking tot Betaalrekeningen waarvoor de ibanXS Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven(“Toegelaten Betaalrekeningen“).

5.2

Telkens wanneer de ibanXS Gebruiker een activiteit wenst uit te voeren met behulp van de ibanXS Diensten, d.w.z. een betaling wil initiëren of accountinformatie wil verkrijgen, en als voor een dergelijke activiteit de uitdrukkelijke toestemming van de ibanXS gebruiker wettelijk vereist is of als ibanXS dit gepast acht, zal ibanXS de ibanXS Gebruiker alleen in staat stellen om door te gaan met een dergelijke activiteit als de ibanXS Gebruiker zijn toestemming geeft of een eerder gegeven toestemming bevestigt of herbevestigt door de ibanXS Gebruiker een vakje aan te vinken, op een knop te klikken of een andere vorm van selectievakje validatie uit te voeren.

5.3

Voor zover de gegevens die ibanXS verwerkt door toegang te krijgen tot de Toegelaten Betaalrekening van de ibanXS Gebruiker kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de GDPR (“Persoonsgegevens”), wordt de uitdrukkelijke toestemming die door te werk te gaan zoals beschreven in artikel 5.2 geacht de uitdrukkelijke toestemming van de ibanXS Gebruikers te omvatten voor de   verwerking door ibanXS van die Persoonsgegevens van de ibanXS Gebruiker. Hoewel de ibanXS Gebruiker de ibanXS Diensten niet kan gebruiken zonder aldus te handelen, wordt de uitdrukkelijke toestemming geacht vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn gegeven, zoals wettelijk vereist, als onderdeel van de opzet van het proces door ibanXS.

5.4

Voor het gebruik van de ibanXS Diensten door de ibanXS Gebruiker, zal ibanXS alleen de Persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de levering van de ibanXS Diensten en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ibanXS Gebruiker, voorzien zoals uiteengezet in artikel 5.3. Meer informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door ibanXS is te vinden in het ibanXS Privacybeleid, dat te vinden is.

5.5

Persoonsgegevens, accountgegevens, gepersonaliseerde beveiligingsgegevens, authenticatiegegevens, gevoelige betalingsgegevens of enige andere informatie of gegevens van de ibanXS Gebruiker waartoe ibanXS toegang krijgt, die ibanXS verwerkt of die ibanXS bewaart in het kader van de levering van de ibanXS Diensten, zal ibanXS verwerken in overeenstemming met haar verplichtingen op grond van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en, voor zover deze kwalificeren als Persoonsgegevens, de GDPR en enige andere toepasselijke wetgeving.

5.6

ibanXS kan de ibanXS Diensten alleen leveren met betrekking tot betaalrekeningen die online toegankelijk zijn.

5.7

De ibanXS Gebruiker kan op elk moment zijn uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot een Toegelaten Betaalrekening intrekken door het proces te doorlopen dat ibanXS voor dat doel heeft ontworpen.

5.8

ibanXS houdt logbestanden bij om de gegeven toestemmingen voor en intrekkingen van toestemmingen verkregen met betrekking tot Geconsenteerde Betaalrekeningen te monitoren. De logbestanden en alle andere relevante informatie die in de ibanXS systemen beschikbaar zijn om de toestemmingsstatussen van Betaalrekeningen bij te houden, zullen als bewijs dienen, tenzij de ibanXS Gebruiker overtuigend bewijs van het tegendeel levert. De lijst met Toegestane Betaalrekeningen wordt beschikbaar gesteld in de Partnerdiensten.

6.

ibanXS Betalingsinitiatie diensten

6.1

De ibanXS Betalingsinitiatiediensten (“ibanXS PIS“) stelt de ibanXS Gebruiker in staat betalingsopdrachten te initiëren vanaf zijn Toegelaten Betaalrekeningen via de technische omgeving van de Partnerdiensten.

6.2

Het initiëren van een betalingsopdracht betekent dat ibanXS de ASPSP/bank waar de ibanXS Gebruiker zijn Toegelaten Betaalrekening aanhoudt, namens de ibanXS Gebruiker opdracht geeft om een betalingstransactie uit te voeren. Op de uitvoering van betalingstransacties zijn de voorwaarden van de betreffende ASPSP/bank van toepassing. Dus: ibanXS is verantwoordelijk voor het doorgeven van de betalingsopdracht en de ASPSP/bank van de ibanXS Gebruiker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de betalingstransactie.

6.3

Voor de uitvoering van betalingstransacties is de toestemming van de ibanXS Gebruiker noodzakelijk. Om de ibanXS Gebruiker in staat te stellen zijn toestemming te geven leidt ibanXS de ibanXS Gebruiker door naar zijn ASPSP/bank waar de ibanXS Gebruiker de authenticatieprocedures doorloopt die door zijn ASPSP/bank worden aangeboden. ibanXS ontvangt deze  de beveiligingsgegevens niet van de ibanXS Gebruiker die in dit authenticatieproces worden gebruikt.

6.4

Indien en zodra ibanXS een eigen methode van authenticatie wenst aan te bieden, zullen deze Gebruikersvoorwaarden in lijn worden gebracht met ibanXS die een dergelijke methode toepast.

6.5

Rapportage van door ibanXS geïnitieerde betalingen zal worden getoond in de Partnerdiensten.

7.

Intrekken toestemming

7.1

Zoals uiteengezet in artikel 5.7, kan de ibanXS Gebruiker te allen tijde zijn instemming met betrekking tot alle Toegelaten Betaalrekeningen intrekken.

7.2

De ibanXS Gebruiker erkent dat het niet mogelijk is om de voor een geïnitieerde betalingsopdracht gegeven instemming in te trekken nadat de ibanXS Gebruiker zijn instemming heeft gegeven, zoals uiteengezet in artikel 6.3 voor de specifieke betalingsopdracht. Vanaf dat moment wordt de betalingstransactie onherroepelijk uitgevoerd door de ASPSP/bank. De ibanXS Gebruiker kan zijn instemming intrekken voor betalingsopdrachten die voor toekomstige uitvoering zijn gepland.

8.

ibanXS Account Informatie Diensten

8.1

De ibanXS Account Informatie Diensten (“ibanXS AIS“) stellen de ibanXS Gebruiker in staat bankgegevens (het in PSD2 gebruikte juridische woord is “geconsolideerde informatie”) over zijn Toegelaten Betaalrekening te verstrekken voor gebruik door de ibanXS Gebruiker binnen de Partnerdiensten en voor geen enkel ander doel, tenzij de ibanXS Gebruiker te allen tijde zijn uitdrukkelijke toestemming geeft voor een dergelijk ander doel met zijn Betaalrekeningen.

9.

De levering van de ibanXS Diensten

9.1

ibanXS levert de ibanXS Diensten met de nodige bekwaamheid en zorgvuldigheid, in overeenstemming met de ibanXS Gebruikersovereenkomst en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

9.2

Aangezien de ibanXS Gebruiker de ibanXS Diensten gebruikt via de Partner Diensten, zijn de ibanXS Diensten alleen beschikbaar zolang de integratie van de systemen van ibanXS en die van de ibanXS Partner en de overeenkomst tussen hen van kracht is.

9.3

De ibanXS Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn”. “zoals ze zijn” betekent dat ze in hetzelfde formaat en met dezelfde functionaliteiten voor elke ibanXS Gebruiker ter beschikking worden gesteld. Aangezien de beschikbaarheid van de ibanXS Diensten afhankelijk is van de beschikbaarheid van (i) de API Integratie, (ii) informatie van derden en (iii) telecommunicatie-infrastructuur waarover ibanXS geen controle heeft, garandeert ibanXS niet dat de ibanXS Diensten te allen tijde en op elk moment beschikbaar zullen zijn.

9.4

ibanXS is niet aansprakelijk voor schade (ongeacht de rechtsgrond) geleden door de ibanXS Gebruiker:

(a)

Met betrekking tot producten of diensten die door de ibanXS gebruiker met behulp van ibanXS PIS zijn betaald; 

(b)

Die voortvloeit uit of verband houdt met de onbeschikbaarheid van de ibanXS Diensten, om welke reden dan ook; 

(c)

Als gevolg van de weigering van een ASPSP/bank om een betalingstransactie uit te voeren; of 

(d)

Anderszins voortvloeiend uit of verband houdend met het inschakelen door een der partijen van een derde (betalings)dienstverlener.

10.

Privacy

10.1

Voor het uitvoeren van het klantenonderzoek en bij het verlenen van de ibanXS Diensten, kan ibanXS Persoonsgegevens ontvangen van vertegenwoordigers en personeelsleden van ibanXS Gebruiker. IbanXS verwerkt deze als Data Controller in overeenstemming met de ibanXS Privacy Verklaring op www.ibanxs.eu. (Met een hoofdletter geschreven woorden in dit artikel hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de GDPR).

11.

Verplichtingen voor de ibanXS Gebruiker

11.1

De ibanXS Gebruiker zal niet in strijd handelen met:

(a)

Met betrekking tot producten of diensten die door de ibanXS gebruiker zijn betaald met behulp van ibanXS PIS; 

(b)

Deze Gebruikersvoorwaarden; 

(c)

Alle voorwaarden die van toepassing zijn op zijn gebruik van de Partnerdiensten; 

(d)

De voorwaarden die van toepassing zijn op de Geautoriseerde Betaalrekeningen. 

11.2

De ibanXS Gebruiker zal geen inbreuk maken op de rechten van ibanXS of de belangen van ibanXS of van anderen schaden, met name die van de begunstigde (of: begunstigde) van de betalingstransactie.

11.3

De ibanXS Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die met de ibanXS Diensten worden ondernomen met gebruikmaking van de toegangs- of beveiligingsgegevens van de ibanXS Gebruiker, hetzij gebruikt voor de toegang tot de Partner Diensten, het gebruik van de ibanXS Diensten of de authenticatie door de ASPSP/bank. De ibanXS gebruiker zal derhalve:

(a)

De betreffende inloggegevens op een veilige manier bewaren; en  

(b)

Zich houden aan alle instructies voor het gebruik van zijn persoonlijke toegangs- of beveiligingscredentials die hij van ibanXS, de ibanXS Partner of zijn ASPSP/bank ontvangt.  

11.4

Bij het vernemen of vermoeden van ongeoorloofd gebruik van de ibanXS Diensten, zal de ibanXS gebruiker ibanXS (en de andere betrokken partijen) onmiddellijk informeren.

11.5

De ibanXS Gebruiker is niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik dat plaatsvind nadat ibanXS door de ibanXS Gebruiker op de hoogte is gebracht en waarvoor ibanXS de redelijke mogelijkheid heeft gehad om naar aanleiding van deze kennisgeving te handelen. Voor zover wettelijk toegestaan kan de ibanXS Gebruiker aansprakelijk zijn voor het ongeoorloofde gebruik van de ibanXS Diensten dat plaatsvond voordat ibanXS hiervan op de hoogte werd gesteld.

11.6

ibanXS zal de ibanXS Gebruiker aansprakelijk stellen voor de volledige vergoeding van alle verliezen of kosten, inclusief redelijke juridische kosten, die ibanXS lijdt en heeft geleden als gevolg van een schending door de ibanXS Gebruiker van de ibanXS Gebruikersovereenkomst.

12.

Ondersteuning

12.1

De ibanXS gebruiker zal alle vragen, kritiek of feedback met betrekking tot ibanXS of de ibanXS Diensten richten aan ibanXS, met gebruikmaking van de gegevens die daarvoor op www.ibanxs.eu of aan de ibanXS Partner worden verstrekt.

13.

Onze aansprakelijkheid

13.1

De integriteit van ibanXS en de ibanXS Diensten is onze belangrijkste drijfveer in het zakendoen. Desondanks kan ibanXS niet garanderen dat er geen fouten optreden, dat de ibanXS Diensten altijd perfect functioneren en dat de ibanXS gebruiker deze altijd veilig kan gebruiken. Helaas kunnen niet alle gebeurtenissen die zich binnen ibanXS voordoen en niet elk gebruik van en elke interactie met de ibanXS Diensten worden gecontroleerd. ibanXS is daarom niet aansprakelijk jegens de ibanXS Gebruiker, ongeacht de rechtsgrond (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins) voor enige schade, voortvloeiend uit:

(a)

Het gebruik van de ibanXS Diensten door ibanXS Gebruiker of het onvermogen van ibanXS Gebruiker om de ibanXS Diensten te gebruiken, als gevolg van vertragingen, onderbrekingen, het blokkeren van de toegang of het gebruik door ibanXS Gebruiker, opschorting van de ibanXS Diensten om redenen die ibanXS hiertoe het recht geven zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden;

(b)

Virussen of andere kwaadaardige software die de ibanXS Gebruiker heeft verkregen door gebruik van de ibanXS Diensten;  

(c)

Anomalieën, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in de levering van de ibanXS Diensten anders dan het ten onrechte initiëren van betalingstransacties of het beschikbaar stellen van rekeninginformatie; 

(d)

Schade aan het hardware apparaat van de ibanXS Gebruiker als gevolg van het gebruik van de ibanXS Diensten; of 

(e)

Alles wat een derde doet of nalaat wanneer de ibanXS Gebruiker de ibanXS Diensten gebruikt. 

13.2

Indien ibanXS aansprakelijk blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van ibanXS jegens de ibanXS gebruiker beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 1.000,00.

13.3

Niets in de ibanXS Gebruikersovereenkomst zal de aansprakelijkheid van een partij beperken of uitsluiten voor schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzet of voor enige andere aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden beperkt of uitgesloten.

14.

Duur en Beëindiging

14.1

De ibanXS Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De ibanXS Gebruiker heeft het recht om het gebruik van de ibanXS Diensten te stoppen en de ibanXS Gebruikersovereenkomst op elk gewenst moment te beëindigen door ibanXS hiervan op de hoogte te stellen zoals voorgeschreven op www.ibanxs.eu. Behalve in het geval van de omstandigheden zoals beschreven in artikel 14.2, heeft ibanXS het recht om de ibanXS Gebruikersovereenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden;

14.2

ibanXS heeft het recht om de ibanXS Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijkheid jegens de ibanXS Gebruiker te beëindigen indien de ibanXS Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst niet nakomt en, indien dit verzuim kan worden hersteld ofdit verzuim niet binnen tien (10) dagen verhelpt nadat ibanXS van dit verzuim in kennis is gesteld.

14.3

ibanXS heeft het recht om de beschikbaarheid van de ibanXS Diensten op te schorten en daarmee het gebruik van de ibanXS Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk onmogelijk te maken in het geval dat: 

(a)

ibanXS redelijkerwijs van mening is dat de ibanXS Gebruiker de ibanXS Diensten gebruikt in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden; of

(b)

Om reglementaire redenen. 

14.4

Reglementaire redenen verwijst hier naar elk geval waarin het leveren van de ibanXS    Diensten, of een deel daarvan, naar ibanXS’ redelijke mening, zou resulteren in een schending van toepasselijke wet- of regelgeving of anderszins verboden zou zijn. Dergelijke wet- en regelgeving omvat, zonder beperking, alle wet- en regelgeving op het gebied van Ken je Klanten (KYC) of Witwassen (AML). 

14.5

Tenzij het verboden is om dit te doen of indien ibanXS andere (veiligheids)redenen aanwezig acht om dit niet te doen, zal ibanXS de ibanXS Gebruiker vooraf op de hoogte stellen van een eventuele blokkering, opschorting, uitsluitingen, limieten, beperking en de redenen daarvoor.

15.

Wijzigingen in de ibanXS Gebruikersovereenkomst

15.1

Tenzij het verboden is om dit te doen of als ibanXS van mening is dat er andere (veiligheids)redenen zijn om dit niet te doen, zal ibanXS de ibanXS Gebruiker vooraf op de hoogte stellen van enige blokkering, opschorting, uitsluitingen, limieten, beperking en de redenen. ibanXS kan deze Gebruikersvoorwaarden willen wijzigen, bijvoorbeeld zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, om een wijziging in de ibanXS Diensten weer te geven, of om eventuele fouten te corrigeren. ibanXS kan deze voorwaarden wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen indien dergelijke wijzigingen niet in het voordeel van de ibanXS Gebruiker blijken te zijn en anders zonder voorafgaande kennisgeving. De toestemming van de ibanXS Gebruiker wordt geacht te zijn gegeven indien de ibanXS Gebruiker de ibanXS Diensten blijft gebruiken nadat de gemelde wijzigingen van kracht zijn geworden.

15.2

Het is belangrijk dat, en ibanXS zal de ibanXS Gebruiker ook informeren op het moment van kennisgeving van de voorgenomen wijzigingen, de ibanXS Gebruiker op elk moment het recht heeft om te stoppen met het gebruik van de ibanXS Diensten.

15.3

ibanXS kan de ibanXS Gebruikersovereenkomst of de rechten en plichten van ibanXS op grond daarvan overdragen aan een derde partij. ibanXS zal de ibanXS Gebruiker hiervan op de hoogte stellen alvorens dit te doen.

16.

Toepasselijk recht, jurisdictie

16.1

De ibanXS Gebruikersovereenkomst (inclusief de vorm waarin deze is gesloten en alle rechten en plichten die hieruit voortvloeien) is onderworpen aan het Nederlandse recht. Voor ibanXS Gebruikers die consumenten zijn, blijven de dwingende beschermende bepalingen van het recht van het land waar de ibanXS Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing.

16.2

Alvorens een klacht in te dienen bij de bevoegde rechter, verdient het de voorkeur dat ibanXS op de hoogte wordt gesteld van de klachten. Klachten kunnen worden ingediend via www.ibanXS.eu. Als de ibanXS gebruiker een consument is, en niet tevreden is over de klachtafhandeling door ibanXS, kan de ibanXS Gebruiker de klacht voorleggen aan het Kifid klachteninstituut (www.kifid.nl).

17.

Definities

17.1

De hier gebruikte woorden zijn zo goed mogelijk afgestemd op de in PSD2 gebruikte en gedefinieerde woorden. De meest gebruikte zijn: 

(a)

ASPSP or Account Servicing Payment Services Provider: ASPSP/bank;

(b)

Betaalrekening: Een rekening op naam van de ibanXS Gebruiker die wordt gebruikt voor de uitvoering van betalingstransacties; 

(c)

Betalingsopdracht: Een instructie die de ibanXS gebruiker aan ibanXS geeft met het verzoek om een betalingstransactie uit te voeren; 

(d)

PIS: Betaal Initiatie Dienst;

(e)

AIS: Account Informatie Dienst

17.2

ibanXS biedt twee vormen van betalingsdiensten aan: de ibanXS PIS diensten en de ibanXS AIS diensten, de ibanXS Diensten die geleverd gaan worden, zullen worden overeengekomen in de ibanXS Gebruikersovereenkomst. 

17.3

De ibanXS gebruiker zal de ibanXS Services gebruiken via de services die een andere partij (de ibanXS Partner) aan u ter beschikking stelt. ibanXS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Partner Services die door de ibanXS Partner worden geleverd.